Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszym regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych w salonie / gabinecie kosmetycznym Babski Klimat Sp. z o.o. ul. Długa 82/6 31-146 Kraków zwanego dalej „Salonem”.

2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego zwanego dalej „Zabiegiem”.

3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Każdy klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.

KLIENCI :

1. Klientem salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Dopuszcza się korzystania z zabiegów przez osoby niepełnosprawne, za wyraźną zgodą ich rodziców, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.

PŁATNOŚĆ:

1.Klient, jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik salonu znajduje się na stronie https://babskiklimat.pl/cennik/.

2. W salonie udostępnia się zapłatę: płatność gotówką.

3. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia czasowych promocji. Skorzystanie z obniżonych cen lub promocyjnej oferty może posiadać odrębne zasady, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę zabiegu, nie przysługuje żadne roszczenie.

4. W salonie dostępne są także karnety, uprawniające do skorzystania z określonej liczby zabiegów w określonym czasie. Karnety są płatne z góry.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu, Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.

2. Salon nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie. Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

3. Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.

4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań, lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu.

5. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

REZERWACJE:

1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w salonie: telefonicznie, e-mailowo, za pomocą kalendarza internetowego.

2. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24h przed jego rozpoczęciem uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla klienta oraz do pobrania przedpłaty w wysokości 30 % od kwoty Zabiegu przy umawianiu kolejnej rezerwacji. Przedpłatę uiszcza się osobiście w Salonie lub przelewem na podany numer konta: 51 1140 2004 0000 3302 7725 8666 w tytule wpisujemy: „przedpłata za zabieg”. Przedpłata odliczana jest od końcowej kwoty należnej za wykonany Zabieg w ustalonym wcześniej terminie.

3. W przypadku ponownego nieodwołania wizyty w terminie przedpłata przepada.

4. Na zarezerwowane zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz klienta , który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.

5. Niezależnie od powyższego za wyraźną zgodą klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony minimalny czas trwania. Za tak wykonany zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

6. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24h przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z klientem nowy termin Zabiegu.

7. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają klienci, którzy dokonali rezerwacji.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych , jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

2. Salon zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania Zabiegu osobom nietrzeźwym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Każdy Klient ma prawo wyglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów, na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.

2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.

3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług Kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązanych polubownie.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.